Filia w Poznaniu

STUDIA I STOPNIA

Kryminologia

Wpisowe 0 zł do 21 lipca

STUDIA STACJONARNE I NIESTACJONARNE

Absolwent zostanie wyposażony w gruntowną wiedzę pozwalającą na profesjonalne prowadzenie działalność i detektywistycznej jak również wykonywanie obowiązków zawodowych w organizacjach zajmujących się zwalczaniem przestępczości. Szczegółowo zapozna się z wiedzą na temat detektywistyki, pozna rolę detektywistyki w prywatnym sektorze bezpieczeństwa publicznego, prowadzenia działalności detektywistycznej, znajomości uprawnień detektywów i podstaw prawnych ich działania, rozumienia roli detektywa w postępowaniu w sprawach cywilnych i karnych i stosowania zasad etyki przy wykonywaniu zawodu detektyw.

STUDIA STACJONARNE I NIESTACJONARNE

Specjalność wyposażająca absolwenta w pełny zakres wiedzy umiejętności z wykorzystaniem szerokiego spektrum kryminalistyki, kryminologii, socjologii kryminalistycznej, psychologii kryminalistycznej, wiktymologii w celu sprawnego i praktycznego pozyskiwania poszukiwanych informacji, ustalania faktów, dokonywania ich selekcji i analizy oraz rzetelnego przekazywania opinii publicznej m.in. poprzez szczegółową wiedzę z zakresu techniki pozyskiwania informacji, prawa dziennikarza śledczego, zagrożeń w zawodzie dziennikarza śledczego, źródeł i metody weryfikacji informacji. Niewątpliwe nabyte umiejętności pozwolą absolwentowi stać się czynnym zawodowo jako osoba przygotowana do realizacji działalności dziennikarstwa śledczego i sądowego.

STUDIA STACJONARNE I NIESTACJONARNE

Absolwent specjalności posiada rozszerzoną wiedzę pozwalającą zrozumieć rzeczywistość społeczną i jej aspekty związane z przestępczością, zna metody i zasady kryminalistyki, kryminologii i polityki kryminalnej. W szczególności zna sposoby popełniania przestępstw, jak i metody ścigania sprawców przestępstw z wykorzystaniem wiedzy i umiejętności z zakresu chemii, fizyki i biologii. Potrafi zastosować różnorodne systemy i techniki w procesie weryfikacji hipotez badawczych dotyczących między innymi techniki i taktyki kryminalistycznej. Ma umiejętności pozwalające dokonywać samodzielnej analizy uwarunkowań psychologicznych, społecznych oraz biologicznych przestępczości. Potrafi identyfikować i proponować rozwiązania problemów teoretycznych i praktycznych leżących w obszarze zainteresowania nauk penalnych. Absolwent ma również umiejętności praktyczne związane z wykorzystaniem metod i technik kryminalistycznych, a także zna i rozumie specyfikę pracy biegłych oraz metodykę badań w laboratoriach kryminalistycznych.

STUDIA STACJONARNE I NIESTACJONARNE

Absolwent specjalności kryminologii i kryminalistyki uzyska niezbędną wiedzę merytoryczną oraz praktyczną z zakresu teorii przestępstw, a także skutecznych metod walki z nimi, praktyczne umiejętności z zakresu specjalistycznych badań kryminalistycznych, w tym również czynności o charakterze psychologicznym oraz medycznym. Pozna zasady procesowo-wykrywcze wykorzystywane podczas realizacji czynności kryminalistycznych. Posiądzie umiejętność oceny zjawisk przestępczych, ich pomiaru oraz analizy, a także znajomość ich występowania pozwalające podjąć pracę zawodową w sposób profesjonalny zarówno w instytucjach państwowych jak i w sektorze prywatnym.

STUDIA STACJONARNE I NIESTACJONARNE

Absolwent zdobędzie rozszerzoną wiedzę teoretyczną i praktyczną z zakresu prawa, kryminologii, pedagogiki, psychologii i socjologii, w obszarze zwalczania przestępczości i innych patologii społecznych oraz prowadzenia działań resocjalizacyjnych. Będzie także przygotowany do pracy z osobami wymagającymi specjalnego oddziaływania resocjalizacyjnego zarówno w środowisku otwartym, jak i w izolacji. Uzyskuje kompetencje w zakresie oceny sytuacji ryzykownych i patologii społecznych związanych z zachowaniem agresywnym, przestępczym, przemocą w rodzinie, narkomanią, alkoholizmem, prostytucją, zagrożeniem demoralizacją nieletnich. Zdobyta wiedza i umiejętności w pełni predysponują go do pracy w zakładach poprawczych, młodzieżowych ośrodkach wychowawczych czy w zakładach karnych i aresztach śledczych jak również w służbach mundurowych

STUDIA STACJONARNE I NIESTACJONARNE

Ukończona specjalność pozwala na zdobycie gruntownej wiedzy i umiejętności poznaje przyczyny niedostosowania społecznego, demoralizacji i zjawisk dewiacyjnych, prowadzących do przestępstw (kryminologia), poznaje też cele i funkcje kary (penologia), zasady efektywnego wykonywania kary pozbawienia wolności w zakładach penitencjarnych (penitencjarystyka), a także podstawy skutecznych oddziaływań profilaktycznych, resocjalizacyjnych i terapeutycznych, zapobiegających destrukcyjnym wpływom środowiska u osób niedostosowanych społecznie (psychologia penitencjarna). Studia w pełni przygotowują wykwalifikowaną kadrę dla potrzeb pracy w placówkach resortu wymiaru sprawiedliwości, resortu spraw wewnętrznych, resortu edukacji. Studia umożliwiają zdobycie umiejętności projektowania procesu resocjalizacji oraz kształcenie umiejętności interpersonalnych potrzebnych w pracy z osobami niedostosowanymi społecznie

STUDIA STACJONARNE I NIESTACJONARNE

Absolwent specjalności Kryminologia policyjna potrafi wyjaśniać zjawisko przestępczości w ogólności oraz jako poszczególne rodzaje. Jest przygotowany do analizy zależności między funkcjonowaniem instytucji publicznych i społecznych, a także posiada umiejętność identyfikowania oraz samodzielnego rozwiązywania problemów teoretycznych i praktycznych pozostających w obszarze zainteresowania kryminologii i prawa karnego. Absolwent posiada pogłębioną wiedzę z zakresu prawa policyjnego, pragmatyki służbowej jako całościowych kompetencji służb policyjnych w Polsce, która pozwala mu na profesjonalne przygotowanie do zawodu jako funkcjonariusza Policji i innych służb państwowych (ŻW, SG, ABW, CBA).

STUDIA STACJONARNE I NIESTACJONARNE

Absolwent specjalności uzyskuje cały zakres wiedzy i umiejętności w obszarze optymalizacji działań resocjalizacyjnych w warunkach izolacji więziennej, readaptacji społecznej więźniów i pomocy postpenitencjarnej, a także pomocy ofiarom przestępstw. Zapoznaje się z strukturą i funkcjonowanie sądów powszechnych, systemu penitencjarnego oraz uprawnienia, obowiązki i metody pracy kuratorów zawodowych (rodzinnych i dla dorosłych) i kuratorów społecznych oraz specyfikę prawa karnego wykonawczego. Student poznaje i rozumie również uwarunkowania funkcjonowania człowieka znajdującego się w izolacji więziennej oraz przyczyn występowania zachowań przestępczych i patologicznych. Wykształcenie uzyskane w ramach powyższej ścieżki kształcenia predysponuje absolwentów do podjęcia pracy w służbach mundurowych, w szczególności w służbie więziennej, placówkach prewencyjnych.

STUDIA STACJONARNE I NIESTACJONARNE

Absolwent nabywa pełną wiedzę pozwalającą zrozumieć zjawiska społeczne – zwłaszcza te, określone jako kryminalne, związane z przestępczością. Będzie miał rozszerzoną wiedzę zarówno o prawie karnym, jak również o biologicznych i psychologicznych podstawach funkcjonowania człowieka i problematyki przestępstwa a przestępcy, w tym w szczególności przyczyn popełniania przestępstw, ich symptomatologii oraz zapobiegania przestępstwom, z problematyką ofiary przestępstwa i innych zjawisk patologicznych, w tym w szczególności osoby wiktymnej, czynników wiktymogennych oraz zachowań antywiktymizacyjnych, a także pomocy ofiarom oraz profilaktyce antywiktymizacyjnej, problematyką psychologii kryminalistycznej, w tym w szczególności psychologii sprawców i ofiar przestępstw, a także psychologicznych aspektów wykrywania i zapobiegania przestępstwom. Studia przygotowują wykwalifikowaną kadrę dla potrzeb policji, służby więziennej, straży granicznej, kurateli sądowej, pracowników ośrodków socjoteraupetycznych, zwalczania przestępczości oraz innych zjawisk patologicznych. Nabyta wiedza i umiejętności przez absolwenta predysponują do pracy zawodowej w organach ścigania, służbach państwowych oraz w sektorze prywatnym zajmującym się szerokopojętym bezpieczeństwem.

STUDIA STACJONARNE I NIESTACJONARNE

Absolwenci specjalności będą profesjonalnie przygotowani do rozwiązywania problemów w zakresie bezpieczeństwa publicznego, a w szczególności ochrony osób i mienia, organizacji i zabezpieczania imprez masowych, w tym we współpracy z Policją, jednostkami ochrony przeciwpożarowej, obrony cywilnej i strażami gminnymi (miejskimi). Rozpoznaje również zagrożenia wobec państwa prawa i praw podstawowych, jakie powstają w trakcie działań podejmowanych przez organy zapobiegające i zwalczające przestępczość. Studenci zdobywają wiedzę z zakresu strategii i taktyki przeciwdziałania zagrożeń przestępczych jak również znają specyfikę zagadnień proceduralno – prawnych, etycznych, socjologicznych i psychologicznej różnych środowisk społecznych.

STUDIA STACJONARNE I NIESTACJONARNE

Absolwent specjalności ma rozszerzoną wiedzę o patologiach społecznych jako zjawiskach społecznych oraz o ich indywidualnych i środowiskowo społecznych przyczynach i konsekwencjach. Ponadto potrafi wykorzystać zdobytą wiedzę do opisu i praktycznej analizy zjawisk patologii społecznej; dokonuje analizy uwarunkowań, określa przebieg, rozmiar skalę zjawisk patologii społecznej. Posiadana wiedza pozwala mu na identyfikacje i charakterystykę poszczególnych grupach ofiar przestępstwa (kobiety, mężczyźni, dzieci, seniorzy) oraz uwarunkowaniach psycho-społecznych procesu stawania się ofiarą. Posiada wiedzę z zakresu problematyki ofiar przestępstwa w dokumentach krajowych i międzynarodowych oraz działaniach wymiaru sprawiedliwości w RP w zakresie ochrony ofiar przestępstwa.

STUDIA STACJONARNE I NIESTACJONARNE

Absolwent specjalności dysponuje rzetelnym przygotowaniem teoretycznym o charakterze interdyscyplinarnym. Posiada wiedzę z zakresu kryminologii, wiktymologii, postępowania sądowo-kryminalnego, specyfiki pracy służb mundurowych, posiada pogłębioną wiedzę i umiejętności, dotyczące metod i technik pracy z osadzonymi, uzależnionymi, ofiarami i sprawcami przestępstw i ich rodzinami oraz przeciwdziałania demoralizacji i zachowaniom przestępczym. Jest wyposażony w wiedzę i umiejętności praktyczne pozwalające rozpoznawać czynniki, które stwarzają ryzyko wystąpienia różnorodnych zagrożeń kryminalnych i społecznych lub sytuacji kryzysowych. Korzystając z posiadanych narzędzi, analizuje mechanizmy zjawisk kryminogennych, diagnozuje patologie społeczne oraz rozpoznaje potrzeby środowisk patologicznych i zagrożonych. Rozumie specyfikę związaną z profilaktyką społeczną z prewencją kryminalną, gdzie występuje szereg uwarunkowań zarówno prawnych, jak i środowiskowych, dotyczących konieczności uwzględnienia aspektów związanych z profilaktyką i prewencją kryminalną w środowisku społecznym. Zdobywa nie tylko wiedzę, ale przede wszystkim umiejętności związaną z właściwą profilaktyką i prewencją w szeroko rozumianym środowisku resocjalizacyjnym.

STUDIA STACJONARNE I NIESTACJONARNE

Absolwent specjalności nabywa gruntowną wiedzę na temat przestępczości i polityki socjalnej jest przygotowany do pracy na rzecz jednostek i grup społecznych potrzebujących ochrony, działań zapobiegawczych przeciwdziałających niedostosowaniu społecznemu, wymagających wsparcia profilaktycznego, terapeutycznego, czy resocjalizacyjnego. Zdobywa także umiejętności pozwalające rozpoznawać czynniki stwarzające ryzyko wystąpienia zjawiska patologii społecznej, sytuacji kryzysowej oraz umiejętności praktyczne pozwalające podjąć właściwie działania prewencyjne i interwencyjne. Ukończenie przedmiotowej specjalności daje kompetencje pracy w służbach mundurowych m.in. w instytucjach organów ścigania (zakładach karnych, aresztach śledczych, wydziałach prewencyjnych policji) i jednostkach resortu sprawiedliwości (sądach, ośrodkach interwencji kryzysowej), w Straży Miejskiej oraz organizacjach pozarządowych mających w swoich celach statutowych przeciwdziałanie patologiom społecznym (fundacje i stowarzyszenia).

STUDIA STACJONARNE I NIESTACJONARNE

Absolwent posiada bardzo dobrą znajomość w zakresie wszystkich form przestępczych ich struktury oraz czynników kryminogennych jak także praktyczne umiejętności przeciwdziałania i zwalczania przestępczości. Posiada wiedzę z zakresu przejawów współczesnych patologii społecznych i ich powiązań z przestępczością, czynnikami determinującymi zachowania patologiczne w społeczeństwie oraz z problemami zapobiegania temu zjawisku. Potrafi dokonać analizy informacji o stanie patologii społecznych, umiejętnego wskazywania źródeł zachowań patologicznych oraz poszukiwania możliwości efektywnego przeciwdziałania zjawiskom. W właściwy sposób potrafi scharakteryzować etiologię skutków psychospołecznych zachowań patologicznych wraz z ich konsekwencjami społeczno-prawnymi. Ukończona specjalność pozwala na profesjonalne podajcie pracy służbach państwowych oraz organach wymiaru sprawiedliwości.

STUDIA STACJONARNE I NIESTACJONARNE

Absolwent zdobywa umiejętności, które pozwalają im poznać przyczyny popełniania przestępstw, metody i środki służące wykrywaniu i dowodzeniu winy sprawcom, a także sposoby zapobiegania powrotu skazanych do przestępczego stylu życia. Absolwent poznaje psychologiczne i społeczne aspekty funkcjonowania ofiar przestępstw oraz sposoby udzielania psychologicznej i prawnej pomocy pokrzywdzonym. Zdobyte w trakcie studiów wykształcenie z zakresu psychokryminalistyki pozwala absolwentom poznać i zrozumieć kontekst psychologiczny i społeczny sytuacji, w których jednostka wchodzi w konflikt z prawem. Psychokryminalistyka to specjalność, która łączy w sobie elementy psychologii i kryminologii w celu zrozumienia i analizy przestępstw oraz zachowań przestępców. Psychokryminalistyka bada psychologiczne motywacje, cechy i procesy poznawcze, które wpływają na popełnianie przestępstwa oraz pomaga w profilowaniu przestępstw.

STUDIA STACJONARNE I NIESTACJONARNE

Specjalność Psychokrymnologia ma charakter interdyscyplinarny, która łączy wiedzę i umiejętności z zakresu m.in. psychologii, kryminalistyki, kryminologii, socjologii i prawa. Studia te pozwalają poznać przyczyny, dla których ludzie popełniają przestępstwa, a także sposoby zapobiegania powrotowi do przestępstwa osób skazanych. Jednocześnie studenci poznają psychologiczne i społeczne aspekty funkcjonowania ofiar przestępstw oraz sposoby udzielania psychologicznej i prawnej pomocy pokrzywdzonym. Ponadto, studia przybliżają specyfikę działania służb mundurowych (policja, służba więzienna) i innych podmiotów pracujących ze sprawcami i ofiarami przestępstw. Absolwent tej specjalności posiada wiedzę, która pozwala na wykrywanie sprawców przestępstw oraz na przeprowadzenie sprawnego postępowania dowodowego w sprawie.

adw. Magdalena Stryja

Doświadczenie Prorektor Adw. Magdaleny Stryi obejmuje współpracę z takimi ośrodkami i instytucjami naukowymi jak Uniwersytet Cambridge, Centre for International Sustainable Development Law, Uniwersytet Śląski, Okręgową Radą Adwokacką w Katowicach czy Naczelną Radą Adwokacką. Od prawie dwóch dekad związana jest ze szkolnictwem wyższym, a przez ostatnie 10 lat także z Polską Adwokaturą. W tym czasie sprawowała m.in. takie funkcje jak: członkini Senatu Uniwersytetu Śląskiego, Rady Wydziału Prawa i Administracji UŚ, Rad Dydaktycznych kierunków: prawo i administracja, przedsiębiorczość. Piastowała dyrektorskie stanowiska w Narodowej Agencji Programu Erasmus + i Europejskiego Korpusu Solidarności, w Akademii WSB oraz w Uniwersytecie Śląskim. Od ponad 15 lat ściśle współpracuje z mediami najpierw jako rzecznik Wydziału Prawa i Administracji, a następnie jako Rzecznik Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji.

 

Jest pierwszym w Polsce prawnikiem przyjętym w poczet międzynarodowej organizacji klimatycznej Centre for International Sustainable Development Law, posiadającej status konsultacyjny przy ONZ, w której prym wiedzie Uniwersytet Cambridge. Od 2018 roku przewodnicząca eksperckich sesji oraz członkini Komitetu Programowego największej światowej prawniczej konferencji klimatycznej współorganizowanej przez Uniwersytet Cambridge pt. Climate Law and Governance Day, która była i jest integralną częścią Szczytów Klimatycznych COP24, COP25, COP26, COP27, COP28. W 2020 roku została uhonorowana nagrodą World Legal Specialist Award for Climate Change przyznawaną przez CISDL, a w 2023 uhonorowana tytułem Osobowość Roku Dziennika Zachodniego za działalność charytatywna i społeczną w Gliwicach.

 

Autorka publikacji z zakresu prawa klimatycznego i nowoczesnych technologii w tak renomowanych wydawnictwach jak: Springer, Nomos czy Routledge.

 

Przewodnicząca Komisji Nauki i Rozwoju przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Katowicach. Pełniła także funkcję członkini kolegium dziekańskiego WPIA UŚ czy członkini zespołu prasowego Naczelnej Rady Adwokackiej. Pełnomocnik dziekana oraz rektora w zakresie praktyk studenckich oraz procesów dostosowywania struktur jednostek uniwersytetu do aktualnych przepisów.

 

Dyrektor Międzynarodowego Kongresu Jakości Kształcenia 2022 oraz Międzynarodowego Kongresu Edukacji i Szkolnictwa Zawodowego 2023. Członkini zespołu pierwszego międzynarodowego rankingu nowoczesnej generacji EngiRank2023.

 

Członkini grupy badawczej Just Transition, zespołu naukowego w projekcie unijnym Train in your language: multilingual transnational training in EU civil and commercial law – TRAIL, zespołu badawczego Prawa Pracy I Ubezpieczeń Społecznych w Uniwersytecie Śląskim, członkini uniwersyteckiego zespołu ds utworzenia kierunku studiów Administrowanie Środowiskiem, a także zespołu ds utworzenia studiów podyplomowych CYBER SCIENCE przez Uniwersytet Śląsk, Politechnikę Śląską oraz NASK.

 

Przez lata zasiadała w uniwersyteckich zespołach i komisjach ds. promocji, dostępności, jakości kształcenia czy rankingów. Od ponad 14 lat wykładowczyni prawa pracy i ubezpieczeń społecznych.

 

Organizatorka lub współorganizatorka blisko 80 międzynarodowych lub ogólnopolskich kongresów, konferencji naukowych; Prelegentka, przewodnicząca paneli eksperckich lub moderatorka sesji w trakcie 70 międzynarodowych lub ogólnopolskich kongresów, konferencji, sympozjów;

 

Organizatorka, współorganizatorka lub główna prowadząca blisko 50 wydarzeń o charakterze charytatywnym, społecznym lub artystycznym w tym główna prowadząca gliwickie Finały Wielkiej Orkiestry Świątecznej pomocy WOŚP w latach 2018 – 2024.

dr hab. Paweł Poszytek

Doświadczenie dr hab. Pawła Poszytka obejmuje m.in. piastowanie funkcji profesora wizytującego w Uniwersytecie Stanforda, prorektora ds. strategicznych projektów międzynarodowych w Akademii WSB, dyrektora generalnego Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji Narodowej Agencji Erasmus+, członkostwo w Radzie Naukowej International Institute for InterdisciplinaryStudies USA, członkostwo w grupach doradczych i konsultacyjnych przy Komisji Europejskiej, członkostwo zarządu europejskiego stowarzyszenia EALTA działającego na rzecz podnoszenia jakości w testowaniu biegłości językowej, funkcję koordynatora projektów Rady Europy „Country Profile”, eksperta programu Horyzont 2020. Dr hab. Paweł Poszytek jest autorem publikacji m.in. w tak renomowanych wydawnictwach jak Cambridge University Press, Routledge. Pionier w zakresie propagowania w Polsce i w Europie unijnej wizji transformacji szkolnictwa wyższego poprzez sojusze Uniwersytetów Europejskich, a także pionierem w zakresie badań w obszarze dojrzałości cyfrowej polskich, europejskich i amerykańskich przedsiębiorstw.

 

Uhonorowany nagrodami Lidera Innowacji oraz Lidera Inteligentnego Rozwoju Edukacji i Szkolnictwa Wyższego. Organizator lub współorganizator kilkuset wydarzeń naukowych i edukacyjnych o zasięgu międzynarodowym lub ogólnopolskim. Prelegent w trakcie kilkudziesięciu międzynarodowych konferencji, kongresów, sympozjów.