Studia MBA, DBA

Rekrutacja na nową edycję (zajęcia na żywo)
zapisy do 17 Marca 2024 LIMIT MIEJSC!

Studia podyplomowe MBA


Studia MBA na Uczelnia Biznesu i Nauk Stosowanych „Varsovia” to studia podyplomowe z zakresu zarządzania, które przygotowują do pełnienia ról kierowniczych i menedżerskich w biznesie. Akronim MBA oznacza Master of Business Administration.

Nasz program studiów MBA skupia się na różnorodnych aspektach zarządzania, takich jak finanse, marketing, zarządzanie zasobami ludzkimi, przywództwo i coaching, strategie biznesowe, zarządzanie bezpieczeństwem i innych. Na studiach MBA studenci uczą się podejmować decyzje biznesowe, rozwiązywać problemy i analizować dane w celu poprawy efektywności i wydajności organizacji.


Studia MBA są przeznaczone dla osób, które chcą rozwinąć swoje umiejętności kierownicze i zwiększyć swoje szanse na awans w karierze biznesowej, menedżerów pracujących, kadry menedżerskiej, pracowników biznesowych, pracodawców. Programy MBA są szczególnie atrakcyjne dla osób pracujących w biznesie lub mających doświadczenie zawodowe, które chcą podczas studiów podyplomowych, zdobyć korzystając z najlepszych programów edukacyjnych zaawansowane umiejętności zarządzania. Nasi wykładowcy to praktycy biznesu z wieloletnim doświadczeniem.


Studia MBA są dostępne formie IOS (indywidualna organizacja studiów), co umożliwia osobom pracującym kontynuowanie pracy zawodowej i jednoczesne zdobywanie wykształcenia w określonej specjalizacji.

MBA dla Ciebie

 

Absolwenci studiów MBA zdobywają różnorodne kompetencje, które są przydatne w wielu obszarach biznesowych jak np. umiejętności kierownicze (studenci MBA uczą się efektywnego zarządzania zespołem oraz podejmowania strategicznych decyzji biznesowych. Zdobywają również umiejętności przywódcze, takie jak motywowanie pracowników i inspirowanie do osiągania celów organizacyjnych, a także zdobywają umiejętności prowadzenia negocjacji). Umiejętności analityczne (absolwenci posiadają umiejętności analizy danych i rozwiązywania problemów, co jest niezbędne w dzisiejszej biznesowej rzeczywistości. Uczą się również technik analizy finansowej i strategicznej, które pomagają w podejmowaniu racjonalnych decyzji biznesowych). Umiejętności komunikacyjne (studenci uczą się efektywnego komunikowania się zarówno wewnętrznie w organizacji, jak i na zewnątrz z klientami i partnerami biznesowymi. Są w stanie prezentować swoje pomysły i wyniki analiz w sposób przekonujący oraz skutecznie negocjować i rozwiązywać konflikty). Umiejętności przedsiębiorcze (studenci MBA zdobywają umiejętności, które pozwalają na tworzenie nowych biznesów i rozwijanie istniejących. Uczą się analizować rynek, opracowywać plany biznesowe oraz podejmować decyzje dotyczące finansowania i inwestycji).

Absolwenci studiów MBA mogą wykorzystać swoje umiejętności w wielu obszarach biznesowych, takich jak finanse, marketing, konsulting, logistyka, zarządzanie zasobami ludzkimi czy zarządzanie projektami. Główne branże, które wykazują zapotrzebowanie na naszych absolwentów to przemysł, handel, bankowość, ubezpieczenia, media, zdrowie, a nawet sektor publiczny.

adw. Magdalena Stryja

Doświadczenie Prorektor Adw. Magdaleny Stryi obejmuje współpracę z takimi ośrodkami i instytucjami naukowymi jak Uniwersytet Cambridge, Centre for International Sustainable Development Law, Uniwersytet Śląski, Okręgową Radą Adwokacką w Katowicach czy Naczelną Radą Adwokacką. Od prawie dwóch dekad związana jest ze szkolnictwem wyższym, a przez ostatnie 10 lat także z Polską Adwokaturą. W tym czasie sprawowała m.in. takie funkcje jak: członkini Senatu Uniwersytetu Śląskiego, Rady Wydziału Prawa i Administracji UŚ, Rad Dydaktycznych kierunków: prawo i administracja, przedsiębiorczość. Piastowała dyrektorskie stanowiska w Narodowej Agencji Programu Erasmus + i Europejskiego Korpusu Solidarności, w Akademii WSB oraz w Uniwersytecie Śląskim. Od ponad 15 lat ściśle współpracuje z mediami najpierw jako rzecznik Wydziału Prawa i Administracji, a następnie jako Rzecznik Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji.

 

Jest pierwszym w Polsce prawnikiem przyjętym w poczet międzynarodowej organizacji klimatycznej Centre for International Sustainable Development Law, posiadającej status konsultacyjny przy ONZ, w której prym wiedzie Uniwersytet Cambridge. Od 2018 roku przewodnicząca eksperckich sesji oraz członkini Komitetu Programowego największej światowej prawniczej konferencji klimatycznej współorganizowanej przez Uniwersytet Cambridge pt. Climate Law and Governance Day, która była i jest integralną częścią Szczytów Klimatycznych COP24, COP25, COP26, COP27, COP28. W 2020 roku została uhonorowana nagrodą World Legal Specialist Award for Climate Change przyznawaną przez CISDL, a w 2023 uhonorowana tytułem Osobowość Roku Dziennika Zachodniego za działalność charytatywna i społeczną w Gliwicach.

 

Autorka publikacji z zakresu prawa klimatycznego i nowoczesnych technologii w tak renomowanych wydawnictwach jak: Springer, Nomos czy Routledge.

 

Przewodnicząca Komisji Nauki i Rozwoju przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Katowicach. Pełniła także funkcję członkini kolegium dziekańskiego WPIA UŚ czy członkini zespołu prasowego Naczelnej Rady Adwokackiej. Pełnomocnik dziekana oraz rektora w zakresie praktyk studenckich oraz procesów dostosowywania struktur jednostek uniwersytetu do aktualnych przepisów.

 

Dyrektor Międzynarodowego Kongresu Jakości Kształcenia 2022 oraz Międzynarodowego Kongresu Edukacji i Szkolnictwa Zawodowego 2023. Członkini zespołu pierwszego międzynarodowego rankingu nowoczesnej generacji EngiRank2023.

 

Członkini grupy badawczej Just Transition, zespołu naukowego w projekcie unijnym Train in your language: multilingual transnational training in EU civil and commercial law – TRAIL, zespołu badawczego Prawa Pracy I Ubezpieczeń Społecznych w Uniwersytecie Śląskim, członkini uniwersyteckiego zespołu ds utworzenia kierunku studiów Administrowanie Środowiskiem, a także zespołu ds utworzenia studiów podyplomowych CYBER SCIENCE przez Uniwersytet Śląsk, Politechnikę Śląską oraz NASK.

 

Przez lata zasiadała w uniwersyteckich zespołach i komisjach ds. promocji, dostępności, jakości kształcenia czy rankingów. Od ponad 14 lat wykładowczyni prawa pracy i ubezpieczeń społecznych.

 

Organizatorka lub współorganizatorka blisko 80 międzynarodowych lub ogólnopolskich kongresów, konferencji naukowych; Prelegentka, przewodnicząca paneli eksperckich lub moderatorka sesji w trakcie 70 międzynarodowych lub ogólnopolskich kongresów, konferencji, sympozjów;

 

Organizatorka, współorganizatorka lub główna prowadząca blisko 50 wydarzeń o charakterze charytatywnym, społecznym lub artystycznym w tym główna prowadząca gliwickie Finały Wielkiej Orkiestry Świątecznej pomocy WOŚP w latach 2018 – 2024.

dr hab. Paweł Poszytek

Doświadczenie dr hab. Pawła Poszytka obejmuje m.in. piastowanie funkcji profesora wizytującego w Uniwersytecie Stanforda, prorektora ds. strategicznych projektów międzynarodowych w Akademii WSB, dyrektora generalnego Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji Narodowej Agencji Erasmus+, członkostwo w Radzie Naukowej International Institute for InterdisciplinaryStudies USA, członkostwo w grupach doradczych i konsultacyjnych przy Komisji Europejskiej, członkostwo zarządu europejskiego stowarzyszenia EALTA działającego na rzecz podnoszenia jakości w testowaniu biegłości językowej, funkcję koordynatora projektów Rady Europy „Country Profile”, eksperta programu Horyzont 2020. Dr hab. Paweł Poszytek jest autorem publikacji m.in. w tak renomowanych wydawnictwach jak Cambridge University Press, Routledge. Pionier w zakresie propagowania w Polsce i w Europie unijnej wizji transformacji szkolnictwa wyższego poprzez sojusze Uniwersytetów Europejskich, a także pionierem w zakresie badań w obszarze dojrzałości cyfrowej polskich, europejskich i amerykańskich przedsiębiorstw.

 

Uhonorowany nagrodami Lidera Innowacji oraz Lidera Inteligentnego Rozwoju Edukacji i Szkolnictwa Wyższego. Organizator lub współorganizator kilkuset wydarzeń naukowych i edukacyjnych o zasięgu międzynarodowym lub ogólnopolskim. Prelegent w trakcie kilkudziesięciu międzynarodowych konferencji, kongresów, sympozjów.