Koła naukowe

W Uczelnia Biznesu i Nauk Stosowanych „Varsovia” najważniejsi interesariusze, jakimi są studenci tworzą i zrzeszają się w różnorodne organizacje studenckie. Są one zazwyczaj dobrowolne, a ich tematyka jest powiązana z zainteresowaniami studentów. Student, który zdecyduje się na zostanie uczestnikiem jednej z nich może więc rozwijać swoje pasje poznawcze, współtworzyć i zmieniać uczelnię.  Działalność w organizacjach studenckich to także możliwość pogłębiania zainteresowań naukowych poprzez organizowanie sympozjów, seminariów i konferencji naukowych oraz wydawanie czasopism. 

Aktywne uczestnictwo studentów w organizacjach studenckich to bardzo ważny element życia uczelnianego Uczelnia Biznesu i Nauk Stosowanych „Varsovia”. Dzięki nim nie tylko student może zdobyć nowe umiejętności i poznawać ludzi, ale także odbyć praktyki oraz dodać do CV informację o doświadczeniu zawodowym. Działalność w organizacjach studenckich to także zwiększanie swoich szans i możliwości uzyskania stypendium Rektora CH.

Procedura powołania Koła Studenckiego

 1. Pomysł, wizja i misja
  Koło studenckie powinno mieć jasno określone cele, zakres tematyczny i harmonogram działań. Zanim podejmiesz decyzję o powołaniu nowego koła, upewnij się poprzez stronę internetową uczelni (https://varsovia.study/organizacje-studenckie), czy w jej ramach nie działa koło o podobnym profilu. Wówczas możesz do niego dołączyć. Jeśli zdecydujesz się założyć nowe koło, przygotuj proponowane: nazwę, cel działalności, harmonogram działań.
 2. Studenci
  Aby w ramach działalności uczelni, swoją pracę mogło rozpocząć koło studenckie, musi liczyć co najmniej 10 chętnych do działania studentów. Zainteresuj swoją ideą innych studentów i zaplanujcie wspólne działania.
 3. Formalności
  Koło studenckie to organizacja akademicka działająca w ramach przepisów statutowych i prawnych. Po zebraniu grupy studentów i rozpisaniu koncepcji na działalność koła, skontaktuj się z Prorektorem Uczelnia Biznesu i Nauk Stosowanych „Varsovia” ds. Studenckich – prof. ucz. dr hab. Arkadiuszem Durasiewczem, prof. CH (arkadiusz.durasiewicz@varsovia.study), który pomoże Tobie w formalnym przeprowadzeniu procesu rejestracji koła.
 4. Identyfikacja graficzna, komunikacja
  Po oficjalnym zarejestrowaniu koła, czas rozpocząć jego działalność. Aby społeczność akademicka mogła dowiedzieć się o Waszej działalności, informacja o istnieniu nowego koła powinna pojawić się na stronie internetowej uczelni. Do tego będzie Wam potrzebna identyfikacja graficzna.  Skontaktujcie się z nami, aby stworzyć branding koła i umieścić informację o jego działalności na stronie.

adw. Magdalena Stryja

Doświadczenie Prorektor Adw. Magdaleny Stryi obejmuje współpracę z takimi ośrodkami i instytucjami naukowymi jak Uniwersytet Cambridge, Centre for International Sustainable Development Law, Uniwersytet Śląski, Okręgową Radą Adwokacką w Katowicach czy Naczelną Radą Adwokacką. Od prawie dwóch dekad związana jest ze szkolnictwem wyższym, a przez ostatnie 10 lat także z Polską Adwokaturą. W tym czasie sprawowała m.in. takie funkcje jak: członkini Senatu Uniwersytetu Śląskiego, Rady Wydziału Prawa i Administracji UŚ, Rad Dydaktycznych kierunków: prawo i administracja, przedsiębiorczość. Piastowała dyrektorskie stanowiska w Narodowej Agencji Programu Erasmus + i Europejskiego Korpusu Solidarności, w Akademii WSB oraz w Uniwersytecie Śląskim. Od ponad 15 lat ściśle współpracuje z mediami najpierw jako rzecznik Wydziału Prawa i Administracji, a następnie jako Rzecznik Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji.

 

Jest pierwszym w Polsce prawnikiem przyjętym w poczet międzynarodowej organizacji klimatycznej Centre for International Sustainable Development Law, posiadającej status konsultacyjny przy ONZ, w której prym wiedzie Uniwersytet Cambridge. Od 2018 roku przewodnicząca eksperckich sesji oraz członkini Komitetu Programowego największej światowej prawniczej konferencji klimatycznej współorganizowanej przez Uniwersytet Cambridge pt. Climate Law and Governance Day, która była i jest integralną częścią Szczytów Klimatycznych COP24, COP25, COP26, COP27, COP28. W 2020 roku została uhonorowana nagrodą World Legal Specialist Award for Climate Change przyznawaną przez CISDL, a w 2023 uhonorowana tytułem Osobowość Roku Dziennika Zachodniego za działalność charytatywna i społeczną w Gliwicach.

 

Autorka publikacji z zakresu prawa klimatycznego i nowoczesnych technologii w tak renomowanych wydawnictwach jak: Springer, Nomos czy Routledge.

 

Przewodnicząca Komisji Nauki i Rozwoju przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Katowicach. Pełniła także funkcję członkini kolegium dziekańskiego WPIA UŚ czy członkini zespołu prasowego Naczelnej Rady Adwokackiej. Pełnomocnik dziekana oraz rektora w zakresie praktyk studenckich oraz procesów dostosowywania struktur jednostek uniwersytetu do aktualnych przepisów.

 

Dyrektor Międzynarodowego Kongresu Jakości Kształcenia 2022 oraz Międzynarodowego Kongresu Edukacji i Szkolnictwa Zawodowego 2023. Członkini zespołu pierwszego międzynarodowego rankingu nowoczesnej generacji EngiRank2023.

 

Członkini grupy badawczej Just Transition, zespołu naukowego w projekcie unijnym Train in your language: multilingual transnational training in EU civil and commercial law – TRAIL, zespołu badawczego Prawa Pracy I Ubezpieczeń Społecznych w Uniwersytecie Śląskim, członkini uniwersyteckiego zespołu ds utworzenia kierunku studiów Administrowanie Środowiskiem, a także zespołu ds utworzenia studiów podyplomowych CYBER SCIENCE przez Uniwersytet Śląsk, Politechnikę Śląską oraz NASK.

 

Przez lata zasiadała w uniwersyteckich zespołach i komisjach ds. promocji, dostępności, jakości kształcenia czy rankingów. Od ponad 14 lat wykładowczyni prawa pracy i ubezpieczeń społecznych.

 

Organizatorka lub współorganizatorka blisko 80 międzynarodowych lub ogólnopolskich kongresów, konferencji naukowych; Prelegentka, przewodnicząca paneli eksperckich lub moderatorka sesji w trakcie 70 międzynarodowych lub ogólnopolskich kongresów, konferencji, sympozjów;

 

Organizatorka, współorganizatorka lub główna prowadząca blisko 50 wydarzeń o charakterze charytatywnym, społecznym lub artystycznym w tym główna prowadząca gliwickie Finały Wielkiej Orkiestry Świątecznej pomocy WOŚP w latach 2018 – 2024.

dr hab. Paweł Poszytek

Doświadczenie dr hab. Pawła Poszytka obejmuje m.in. piastowanie funkcji profesora wizytującego w Uniwersytecie Stanforda, prorektora ds. strategicznych projektów międzynarodowych w Akademii WSB, dyrektora generalnego Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji Narodowej Agencji Erasmus+, członkostwo w Radzie Naukowej International Institute for InterdisciplinaryStudies USA, członkostwo w grupach doradczych i konsultacyjnych przy Komisji Europejskiej, członkostwo zarządu europejskiego stowarzyszenia EALTA działającego na rzecz podnoszenia jakości w testowaniu biegłości językowej, funkcję koordynatora projektów Rady Europy „Country Profile”, eksperta programu Horyzont 2020. Dr hab. Paweł Poszytek jest autorem publikacji m.in. w tak renomowanych wydawnictwach jak Cambridge University Press, Routledge. Pionier w zakresie propagowania w Polsce i w Europie unijnej wizji transformacji szkolnictwa wyższego poprzez sojusze Uniwersytetów Europejskich, a także pionierem w zakresie badań w obszarze dojrzałości cyfrowej polskich, europejskich i amerykańskich przedsiębiorstw.

 

Uhonorowany nagrodami Lidera Innowacji oraz Lidera Inteligentnego Rozwoju Edukacji i Szkolnictwa Wyższego. Organizator lub współorganizator kilkuset wydarzeń naukowych i edukacyjnych o zasięgu międzynarodowym lub ogólnopolskim. Prelegent w trakcie kilkudziesięciu międzynarodowych konferencji, kongresów, sympozjów.