Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza z interwencją kryzysową wobec dzieci i młodzieży

STUDIA I STOPNIA

 • Rodzaj studiów STUDIA I STOPNIA
 • Kierunek studiów PedagogikaI
 • Specjalność Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza z interwencją kryzysową wobec dzieci i młodzieży
 • Tryb studiów STUDIA STACJONARNE I NIESTACJONARNE
 • Czas trwania 3 LATA (6 SEMESTRÓW)
W obliczu pojawiających się trudności egzystencjalnych, kryzysu wartości coraz większego znaczenia nabiera dziś praca opiekuńczo-wychowawcza i interwencja kryzysowe szczególnie w odniesieniu do dzieci i młodzieży. Trudne sytuacje życiowe doświadczane przez dzieci i młodzież wywołują u nich silny stres i napięcie. Zetknięcie się ze zdarzeniem krytycznym może wywołać kryzys psychologiczny czyli przejściowy stan zaburzeń równowagi psychicznej powiązany z sensem życia, systemem wartości, obrazem własnej osoby. Dzieci i młodzież częściej niż dorośli, nie potrafią sobie z tymi trudnościami sami radzić. W tym kontekście szczególnego znaczenia nabiera pomoc dzieciom i młodzieży znajdującym się w sytuacjach kryzysowych.
Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza z interwencją kryzysową wobec dzieci i młodzieży

Student w czasie zajęć zdobędzie wiedzę  dotyczącą zachowania się i wychowania dzieci i młodzieży, podstawowych założeń i metod pracy opiekuńczo-wychowawczej oraz pracy z osobą w kryzysie. Zdobyta wiedza pozwoli na  współpracę z psychologiem oraz zespołem interdyscyplinarnym oraz umożliwi  samodzielne konstruowanie programów interwencyjnych i wychowawczych, projektowanie i realizowanie programów wsparcia psychologiczno-pedagogicznego, podejmowanie działań wspierających i wspomagających funkcjonowanie dzieci i młodzieży w kryzysie.

Zagadnienia omawiane podczas studiów

 • współpraca z innymi specjalistami w celu jak najpełniejszego wspierania procesu kształcenia, opieki, wychowania, rozwoju
 • sytuacje kryzysowe na terenie szkoły oraz sposoby przeciwdziałania nieprzewidzianym i dramatycznym zdarzeniom
 • diagnozowanie problemów i sposoby realizacji w zespole podstawowych celów interwencji wobec osoby w kryzysie
 • projektowanie oddziaływań wychowawczych i interwencyjnych dla dzieci i młodzieży

Perspektywy zatrudnienia

 • kurator społeczny i zawodowy
 • wychowawca w placówkach opiekuńczo-wychowawczych
 • wychowawca w placówkach socjalizacyjnych (dom dziecka)
 • wychowawca w pogotowiu opiekuńczym
 • opiekun/wychowawca w świetlicach środowiskowych, socjoterapeutycznych
 • pedagog w ośrodkach interwencji kryzysowych
 • fundacjach i stowarzyszeniach działających na rzecz dzieci i młodzieży
 • pedagog w poradni psychologiczno-pedagogicznej
 • streetworker

Studia stacjonarne i niestacjonarne

STUDIUJ OD

370


w miesięcznych 10 ratach

PROCEDURA PRZYJĘCIA

KROK 1

ZAREJESTRUJ SIĘ W REKRUTACJI ONLINE

KROK 2

Postępuj zgodnie z instrukcją przesłaną mailem

Opłaty administracyjne:

 • opłata rekrutacyjna – 85 zł
 • opłata za legitymację studencką – 22 zł
 • opłata wpisowa – 200 zł

Wpisowe 0 zł do 21 lipca

Wpłaty należy dokonać na swój indywidualny rachunek bankowy, który znajduje się w treści UMOWY O STUDIOWANIU (otrzymują ją Państwo po rejestracji online).

W tytule przelewu prosimy o podanie swojego numeru PESEL.

Rekrutacja na studia licencjackie i magisterskie

adw. Magdalena Stryja

Doświadczenie Prorektor Adw. Magdaleny Stryi obejmuje współpracę z takimi ośrodkami i instytucjami naukowymi jak Uniwersytet Cambridge, Centre for International Sustainable Development Law, Uniwersytet Śląski, Okręgową Radą Adwokacką w Katowicach czy Naczelną Radą Adwokacką. Od prawie dwóch dekad związana jest ze szkolnictwem wyższym, a przez ostatnie 10 lat także z Polską Adwokaturą. W tym czasie sprawowała m.in. takie funkcje jak: członkini Senatu Uniwersytetu Śląskiego, Rady Wydziału Prawa i Administracji UŚ, Rad Dydaktycznych kierunków: prawo i administracja, przedsiębiorczość. Piastowała dyrektorskie stanowiska w Narodowej Agencji Programu Erasmus + i Europejskiego Korpusu Solidarności, w Akademii WSB oraz w Uniwersytecie Śląskim. Od ponad 15 lat ściśle współpracuje z mediami najpierw jako rzecznik Wydziału Prawa i Administracji, a następnie jako Rzecznik Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji.

 

Jest pierwszym w Polsce prawnikiem przyjętym w poczet międzynarodowej organizacji klimatycznej Centre for International Sustainable Development Law, posiadającej status konsultacyjny przy ONZ, w której prym wiedzie Uniwersytet Cambridge. Od 2018 roku przewodnicząca eksperckich sesji oraz członkini Komitetu Programowego największej światowej prawniczej konferencji klimatycznej współorganizowanej przez Uniwersytet Cambridge pt. Climate Law and Governance Day, która była i jest integralną częścią Szczytów Klimatycznych COP24, COP25, COP26, COP27, COP28. W 2020 roku została uhonorowana nagrodą World Legal Specialist Award for Climate Change przyznawaną przez CISDL, a w 2023 uhonorowana tytułem Osobowość Roku Dziennika Zachodniego za działalność charytatywna i społeczną w Gliwicach.

 

Autorka publikacji z zakresu prawa klimatycznego i nowoczesnych technologii w tak renomowanych wydawnictwach jak: Springer, Nomos czy Routledge.

 

Przewodnicząca Komisji Nauki i Rozwoju przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Katowicach. Pełniła także funkcję członkini kolegium dziekańskiego WPIA UŚ czy członkini zespołu prasowego Naczelnej Rady Adwokackiej. Pełnomocnik dziekana oraz rektora w zakresie praktyk studenckich oraz procesów dostosowywania struktur jednostek uniwersytetu do aktualnych przepisów.

 

Dyrektor Międzynarodowego Kongresu Jakości Kształcenia 2022 oraz Międzynarodowego Kongresu Edukacji i Szkolnictwa Zawodowego 2023. Członkini zespołu pierwszego międzynarodowego rankingu nowoczesnej generacji EngiRank2023.

 

Członkini grupy badawczej Just Transition, zespołu naukowego w projekcie unijnym Train in your language: multilingual transnational training in EU civil and commercial law – TRAIL, zespołu badawczego Prawa Pracy I Ubezpieczeń Społecznych w Uniwersytecie Śląskim, członkini uniwersyteckiego zespołu ds utworzenia kierunku studiów Administrowanie Środowiskiem, a także zespołu ds utworzenia studiów podyplomowych CYBER SCIENCE przez Uniwersytet Śląsk, Politechnikę Śląską oraz NASK.

 

Przez lata zasiadała w uniwersyteckich zespołach i komisjach ds. promocji, dostępności, jakości kształcenia czy rankingów. Od ponad 14 lat wykładowczyni prawa pracy i ubezpieczeń społecznych.

 

Organizatorka lub współorganizatorka blisko 80 międzynarodowych lub ogólnopolskich kongresów, konferencji naukowych; Prelegentka, przewodnicząca paneli eksperckich lub moderatorka sesji w trakcie 70 międzynarodowych lub ogólnopolskich kongresów, konferencji, sympozjów;

 

Organizatorka, współorganizatorka lub główna prowadząca blisko 50 wydarzeń o charakterze charytatywnym, społecznym lub artystycznym w tym główna prowadząca gliwickie Finały Wielkiej Orkiestry Świątecznej pomocy WOŚP w latach 2018 – 2024.

dr hab. Paweł Poszytek

Doświadczenie dr hab. Pawła Poszytka obejmuje m.in. piastowanie funkcji profesora wizytującego w Uniwersytecie Stanforda, prorektora ds. strategicznych projektów międzynarodowych w Akademii WSB, dyrektora generalnego Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji Narodowej Agencji Erasmus+, członkostwo w Radzie Naukowej International Institute for InterdisciplinaryStudies USA, członkostwo w grupach doradczych i konsultacyjnych przy Komisji Europejskiej, członkostwo zarządu europejskiego stowarzyszenia EALTA działającego na rzecz podnoszenia jakości w testowaniu biegłości językowej, funkcję koordynatora projektów Rady Europy „Country Profile”, eksperta programu Horyzont 2020. Dr hab. Paweł Poszytek jest autorem publikacji m.in. w tak renomowanych wydawnictwach jak Cambridge University Press, Routledge. Pionier w zakresie propagowania w Polsce i w Europie unijnej wizji transformacji szkolnictwa wyższego poprzez sojusze Uniwersytetów Europejskich, a także pionierem w zakresie badań w obszarze dojrzałości cyfrowej polskich, europejskich i amerykańskich przedsiębiorstw.

 

Uhonorowany nagrodami Lidera Innowacji oraz Lidera Inteligentnego Rozwoju Edukacji i Szkolnictwa Wyższego. Organizator lub współorganizator kilkuset wydarzeń naukowych i edukacyjnych o zasięgu międzynarodowym lub ogólnopolskim. Prelegent w trakcie kilkudziesięciu międzynarodowych konferencji, kongresów, sympozjów.