Uczelniany klub AZS Rzeszów

Skład zarządu:

  • Izabela Kulaga – Prezes Klubu, tel. 698 576 722
  • Dominika Kulaga – Wiceprezes Klubu, tel. 519 899 421
  • Kamil Rączy – Sekretarz
  • Henryk Pietrzak – Członek Zarządu
  • Nizar Hałdys – Członek Zarządu

Klub uczelniany Akademickiego Związku Sportowego (AZS) Uczelnia Biznesu i Nauk Stosowanych „Varsovia” formalnie ukonstytuował się 23 lutego 2020 roku podczas zebrania założycielskiego, które odbyło się w murach Rzeszowskiej Filii Uczelnia Biznesu i Nauk Stosowanych „Varsovia”.

 

Głównym Inicjatorem założenia Klubu była studentka I roku Psychologii z Rzeszowa Dominika Kulaga trenująca wyczynowo pływanie, członkini kadry narodowej młodzieżowców, złota i brązowa medalistka Akademickich Mistrzostw Polski w pływaniu 2020, srebrna medalistka Zimowych Mistrzostw Polski Seniorów i Młodzieżowców w pływaniu 2020, brązowa medalistka Zimowych Mistrzostw Polski Seniorów i Młodzieżowców w pływaniu 2019, wielokrotna finalistka Mistrzostw Polski. Marzeniem studentki było również reprezentowanie Uczelnia Biznesu i Nauk Stosowanych „Varsovia” podczas zmagań pływackich na arenie ogólnopolskiej, dlatego też poczyniła kroki w kierunku utworzenia uczelnianego klubu, który idealnie wpasował się w misję Uczelnianego Centrum Sportowego działającego w strukturze Uczelnia Biznesu i Nauk Stosowanych „Varsovia”,  zostając również jego Wiceprezeską. Niniejszym wpisała się w szczególne zaangażowanie Uczelnia Biznesu i Nauk Stosowanych „Varsovia” w sport akademicki, znajdujące wyraz chociażby w członkostwie w konwencie Uczelni Mariana Dymalskiego, dr h.c., MBA, DBA. Pełni on również funkcję wiceprezesa FISU (Fédération Internationale du Sport Universitaire), Międzynarodowej Federacji Sportu Akademickiego.

Dzień 6 marca 2020 roku zapisze się w karcie historii klubu jako dzień, w którym oficjalnie podczas posiedzenia Prezydium Zarządu Głównego AZS w Warszawie powołany został Klub Uczelniany AZS Uczelnia Biznesu i Nauk Stosowanych „Varsovia” zrzeszony w formie jednostki regulaminowej działający w ramach Organizacji Środowiskowej AZS. Klub działa w oparciu o Statut. 

 

Organem wykonawczym Klubu jest Zarząd składający się z 5 osób. Skład Zarządu ustalony został podczas niejawnego głosowania podczas Zebrania Założycielskiego, a w jego skład wchodzą: Izabela Kulaga – Prezes Klubu, Dominika Kulaga – Wiceprezes Klubu, Kamil Rączy – Sekretarz, Henryk Pietrzak – Członek Zarządu i Nizar Hałdys – Członek Zarządu. Jednym z głównych celów Klubu jest upowszechnianie idei sprawności fizycznej, sportu, aktywnej rekreacji oraz zachęcenie jak największej liczby studentów do uprawiania sportu nie tylko wyczynowo, ale przede wszystkim dla zdrowia i przyjemności. Uczestniczenie w imprezach i zawodach sportowych, współpraca z władzami Uczelni, Samorządem Studenckim, organizacjami sportowymi, społecznymi, instytucjami samorządowymi. 

 

Za główny cel swojej działalności Klub postawił sobie rozwój sekcji sportowych, tak, aby jak największa rzesza studentów znalazła dla siebie możliwości spędzania wolnego czasu, uprawiania ulubionej dyscypliny oraz możliwości konfrontowania swych umiejętności ze studentami innych uczelni. Największym pragnieniem Klubu jest, aby szybko stał się wizytówką Uczelnia Biznesu i Nauk Stosowanych „Varsovia” -wzorowo koordynując inicjatywy sportowe oraz odnosząc sukcesy na arenach nie tylko ogólnopolskich – w rozgrywkach amatorskich oraz akademickich.

adw. Magdalena Stryja

Doświadczenie Prorektor Adw. Magdaleny Stryi obejmuje współpracę z takimi ośrodkami i instytucjami naukowymi jak Uniwersytet Cambridge, Centre for International Sustainable Development Law, Uniwersytet Śląski, Okręgową Radą Adwokacką w Katowicach czy Naczelną Radą Adwokacką. Od prawie dwóch dekad związana jest ze szkolnictwem wyższym, a przez ostatnie 10 lat także z Polską Adwokaturą. W tym czasie sprawowała m.in. takie funkcje jak: członkini Senatu Uniwersytetu Śląskiego, Rady Wydziału Prawa i Administracji UŚ, Rad Dydaktycznych kierunków: prawo i administracja, przedsiębiorczość. Piastowała dyrektorskie stanowiska w Narodowej Agencji Programu Erasmus + i Europejskiego Korpusu Solidarności, w Akademii WSB oraz w Uniwersytecie Śląskim. Od ponad 15 lat ściśle współpracuje z mediami najpierw jako rzecznik Wydziału Prawa i Administracji, a następnie jako Rzecznik Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji.

 

Jest pierwszym w Polsce prawnikiem przyjętym w poczet międzynarodowej organizacji klimatycznej Centre for International Sustainable Development Law, posiadającej status konsultacyjny przy ONZ, w której prym wiedzie Uniwersytet Cambridge. Od 2018 roku przewodnicząca eksperckich sesji oraz członkini Komitetu Programowego największej światowej prawniczej konferencji klimatycznej współorganizowanej przez Uniwersytet Cambridge pt. Climate Law and Governance Day, która była i jest integralną częścią Szczytów Klimatycznych COP24, COP25, COP26, COP27, COP28. W 2020 roku została uhonorowana nagrodą World Legal Specialist Award for Climate Change przyznawaną przez CISDL, a w 2023 uhonorowana tytułem Osobowość Roku Dziennika Zachodniego za działalność charytatywna i społeczną w Gliwicach.

 

Autorka publikacji z zakresu prawa klimatycznego i nowoczesnych technologii w tak renomowanych wydawnictwach jak: Springer, Nomos czy Routledge.

 

Przewodnicząca Komisji Nauki i Rozwoju przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Katowicach. Pełniła także funkcję członkini kolegium dziekańskiego WPIA UŚ czy członkini zespołu prasowego Naczelnej Rady Adwokackiej. Pełnomocnik dziekana oraz rektora w zakresie praktyk studenckich oraz procesów dostosowywania struktur jednostek uniwersytetu do aktualnych przepisów.

 

Dyrektor Międzynarodowego Kongresu Jakości Kształcenia 2022 oraz Międzynarodowego Kongresu Edukacji i Szkolnictwa Zawodowego 2023. Członkini zespołu pierwszego międzynarodowego rankingu nowoczesnej generacji EngiRank2023.

 

Członkini grupy badawczej Just Transition, zespołu naukowego w projekcie unijnym Train in your language: multilingual transnational training in EU civil and commercial law – TRAIL, zespołu badawczego Prawa Pracy I Ubezpieczeń Społecznych w Uniwersytecie Śląskim, członkini uniwersyteckiego zespołu ds utworzenia kierunku studiów Administrowanie Środowiskiem, a także zespołu ds utworzenia studiów podyplomowych CYBER SCIENCE przez Uniwersytet Śląsk, Politechnikę Śląską oraz NASK.

 

Przez lata zasiadała w uniwersyteckich zespołach i komisjach ds. promocji, dostępności, jakości kształcenia czy rankingów. Od ponad 14 lat wykładowczyni prawa pracy i ubezpieczeń społecznych.

 

Organizatorka lub współorganizatorka blisko 80 międzynarodowych lub ogólnopolskich kongresów, konferencji naukowych; Prelegentka, przewodnicząca paneli eksperckich lub moderatorka sesji w trakcie 70 międzynarodowych lub ogólnopolskich kongresów, konferencji, sympozjów;

 

Organizatorka, współorganizatorka lub główna prowadząca blisko 50 wydarzeń o charakterze charytatywnym, społecznym lub artystycznym w tym główna prowadząca gliwickie Finały Wielkiej Orkiestry Świątecznej pomocy WOŚP w latach 2018 – 2024.

dr hab. Paweł Poszytek

Doświadczenie dr hab. Pawła Poszytka obejmuje m.in. piastowanie funkcji profesora wizytującego w Uniwersytecie Stanforda, prorektora ds. strategicznych projektów międzynarodowych w Akademii WSB, dyrektora generalnego Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji Narodowej Agencji Erasmus+, członkostwo w Radzie Naukowej International Institute for InterdisciplinaryStudies USA, członkostwo w grupach doradczych i konsultacyjnych przy Komisji Europejskiej, członkostwo zarządu europejskiego stowarzyszenia EALTA działającego na rzecz podnoszenia jakości w testowaniu biegłości językowej, funkcję koordynatora projektów Rady Europy „Country Profile”, eksperta programu Horyzont 2020. Dr hab. Paweł Poszytek jest autorem publikacji m.in. w tak renomowanych wydawnictwach jak Cambridge University Press, Routledge. Pionier w zakresie propagowania w Polsce i w Europie unijnej wizji transformacji szkolnictwa wyższego poprzez sojusze Uniwersytetów Europejskich, a także pionierem w zakresie badań w obszarze dojrzałości cyfrowej polskich, europejskich i amerykańskich przedsiębiorstw.

 

Uhonorowany nagrodami Lidera Innowacji oraz Lidera Inteligentnego Rozwoju Edukacji i Szkolnictwa Wyższego. Organizator lub współorganizator kilkuset wydarzeń naukowych i edukacyjnych o zasięgu międzynarodowym lub ogólnopolskim. Prelegent w trakcie kilkudziesięciu międzynarodowych konferencji, kongresów, sympozjów.