Filia w Rzeszowie

STUDIA II STOPNIA

Administracja

Wpisowe 0 zł do 21 lipca

STUDIA STACJONARNE I NIESTACJONARNE

W/w specjalność ma za zadanie przybliżenie i osiągnięcie wiedzy, umiejętności i kompetencji w zakresie zasad i przepisów regulujących działania organów administracji publicznej (rządowej i samorządowej) i podmiotów odpowiedzialnych za bezpieczeństwo i porządek publiczny. Oferujemy bogaty program kształcenia, dzięki któremu student zapozna się z zagadnieniami związanymi z bezpieczeństwem państwa i społeczności lokalnych, w tym zapewnienia bezpieczeństwa zewnętrznego i wewnętrznego. Student zostaje zaznajomiony z zasadami funkcjonowania wyspecjalizowanych służb oraz uprawnieniami i obowiązkami podmiotów odpowiedzialnych za bezpieczeństwo i porządek publiczny w stanach zagrożenia. Specjalność ta pozwala na nabycie praktycznych umiejętności opracowania planów zarządzania kryzysowego oraz planów ochrony infrastruktury krytycznej, programów prewencyjnych i mapy zagrożeń z zakresu zarządzania bezpieczeństwem na szczeblu administracji publicznej.

STUDIA STACJONARNE I NIESTACJONARNE

Specjalność ta to ukłon w stronę osób, którzy wiążą swoją przyszłość zawodową z pracą w organach administracji skarbowej, bądź też w komórkach administracyjnych wybranych instytucji krajowych i międzynarodowych. Program studiów został przygotowany w taki sposób, aby absolwenci specjalności uzyskali kompleksowe przygotowanie do pracy np. w: Krajowej Administracji Skarbowej, kancelariach prawniczych i podatkowych, w doradztwie, korporacjach finansowych, biurach rachunkowych, w administracji rządowej i samorządowej. Studia te doskonale przygotowują także do realizacji zadań związanych z prowadzeniem własnej firmy. To wyjątkowe połączenie wiedzy teoretycznej i praktycznej, a dzięki zajęciom prowadzonym przez świetnych specjalistów absolwent otrzymuje możliwość uzyskania wysokich kompetencji i praktycznych umiejętności niezbędnych w przyszłej pracy.

STUDIA STACJONARNE I NIESTACJONARNE

Specjalność idealna dla osób, które chcą dowiedzieć się na czym polega praca Dyplomaty lub Konsula. Poszerza zakres wiedzy teoretycznej oraz praktycznej dotyczący funkcjonowania i organizacji placówek dyplomatycznych oraz konsularnych. Student pozna regulacje prawne z zakresu prawa dyplomatycznego oraz konsularnego, a także protokołu dyplomatycznego. Absolwent będzie przygotowany do rozpoczęcia kariery w zagranicznych placówkach administracji państwowej.

STUDIA STACJONARNE I NIESTACJONARNE

Zarządzanie nieruchomościami to działanie polegające na prowadzeniu i nadzorowaniu obsługi nieruchomości, zlecone przez jej właściciela. Specjalność pozwala na poznanie przepisów Ustawy o gospodarce nieruchomościami oraz specyfiki pracy zarządcy nieruchomości. Nabyta wiedza praktyczna i teoretyczna ułatwi Absolwentowi zdobycie wymaganych licencji i budowanie ścieżki kariery na takimi stanowiskami, jak rzeczoznawca majątkowy, czy pośrednik w obrocie nieruchomościami.

STUDIA STACJONARNE I NIESTACJONARNE

Specjalność pozwala zdobyć Studentowi szeroką wiedzę w zakresie administracji i zarządzania w sektorze ochrony zdrowia publicznego. Pozwoli mu zapoznać się z funkcjonowaniem oraz organizacją placówek ochrony zdrowia publicznego. Student nabędzie wiedzę o regulacjach prawnych w ochronie zdrowia, finansowaniu świadczeń zdrowotnych oraz o narzędziach niezbędnych do zarządzania zakładami publicznej i niepublicznej opieki zdrowotnej, a także o polityce społecznej i zdrowotnej państwa.

STUDIA STACJONARNE I NIESTACJONARNE

Dzięki tej specjalności absolwent uzyska szeroką wiedzę na temat analizowania polityki prowadzonej przez organy państwowe i organy samorządu, zadań administracji publicznej, jej struktury i kompetencji. Absolwent dowie się o sposobach wykorzystywania podstawowych instrumentów i technik pozyskiwania informacji, niezbędnych do wykonywania usług publicznych. Specjalność ta przybliży również naszym studentom zasady działania administracji publicznej oraz pokaże w jaki sposób można kształtować relacje między administracją publiczną, a podmiotami prywatnymi. Nasi wykładowcy przybliżą również główne zasady kierowania zespołami ludzkimi oraz organizowania pracy biurowej. Specjalność: Administracja publiczna oferuje program, dzięki któremu absolwent zdobędzie wiedzę teoretyczną oraz umiejętności praktyczne, połączone z kompetencjami miękkimi.

STUDIA STACJONARNE I NIESTACJONARNE

Student pozyska wiedzę na temat zakresu działalności poszczególnych komórek organizacyjnych sądów powszechnych, takich jak wydział cywilny, karny, ksiąg wieczystych itp., sądów administracyjnych, czy sądów wojskowych oraz Sądu Najwyższego. Zapozna się z prawnymi zasadami funkcjonowania i organizacji wymiaru sprawiedliwości w Polsce i za granicą. Specjalność dedykowana osobom, które zainteresowane są problematyką polskiego sądownictwa.

STUDIA STACJONARNE I NIESTACJONARNE

W ramach specjalności Administracja samorządowa studenci osiągną wiedzę w zakresie publiczno-prawnych form i procedur działania administracji samorządowej oraz procedur stosowanych w administracji samorządowej. W trakcie studiów student zostanie zaznajomiony ze specyfiką aktualnych problemów ustrojowych i kompetencyjnych oraz procesów reform w administracji na szczeblu samorządowym w Polsce. Program kształcenia obejmuje taki zakres tematyczny, jak: organizacja i zasady pracy służby cywilnej, zasady i techniki przygotowywania dokumentów administracyjnych. Specjalność omawia także tematykę zarządzania publicznego. Studenci zaznajomią się z zagadnieniami zarządzania strategicznego, jakością i wynikami administracji oraz z zarządzaniem zasobami administracji. Umiejętności studenta zostaną dostosowane do funkcjonowania na polu administracji lokalnej i krajowej.

STUDIA STACJONARNE I NIESTACJONARNE

Bezpieczeństwo i higiena pracy to obszar obejmujący zbiór norm i zasad dotyczących wykonywania pracy, a także kształtowania jej warunków. Obecnie coraz częściej dziedzina ta staje się przedmiotem zarządzania w przedsiębiorstwach. Student tej specjalności poszerzy swoją wiedzę z takich dziedzin jak medycyna i psychologia pracy, pozna tajniki ergonomii, ekonomiki i techniki. Pozna przepisy Kodeksu pracy, a także specyfikę funkcjonowania Państwowej Inspekcji Pracy. Specjalność otwierająca ścieżkę kariery na Inspektora do spraw bezpieczeństwa i higieny pracy.

STUDIA STACJONARNE I NIESTACJONARNE

Administracja to kierunek przyszłości, dla wszystkich tych, którzy chcą zdobyć wiedzę z zakresu prawa i procedur administracyjnych oraz planują swoją karierę zawodową w instytucjach międzynarodowych, przedsiębiorstwach lub administracji samorządowej i rządowej. W programie kształcenia tej specjalności odnajdziesz moduły, które nauczą Cię podstaw prawnych informatyzacji administracji publicznej i samorządowej, przybliżą zasady i warunki funkcjonowania współczesnej administracji, zyskasz wiedzę na temat źródeł finansowania publicznych projektów informatycznych. Studia te przygotowują do podjęcia pracy na stanowiskach w administracji rządowej i samorządowej, w działach, w których niezbędna jest wiedza dotycząca nowych zadań w ramach e-administracji, w działach, gdzie stosuje się nowoczesne technologie, która mają za zadanie podnoszenia jakości świadczonych usług publicznych.

STUDIA STACJONARNE I NIESTACJONARNE

Specjalność pozwalająca na zdobycie wiedzy z obszarów prawnych regulujących tworzenie, a także posługiwanie się tak pojedynczymi danymi, jak i zbiorami danych osobowych, w celu zachowania prawa do prywatności. Informacje niejawne to termin związany z administracją rangi państwowej. Ich nieuprawnione udostępnienie może mieć wpływ na interes państwa. Specjalność kierowana do osób, które chcą rozpocząć pracę w takich miejscach, jak Urząd Ochrony Danych Osobowych, Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego lub na stanowisku specjalisty do sprawa ochrony danych osobowych w innych instytucjach.

STUDIA STACJONARNE I NIESTACJONARNE

Tematyka poruszana w ramach tej specjalności dotyczy regulacji prawnych m.in. w zakresie stosunku pracy pracownika oraz pracodawcy zawartych w Kodeksie pracy, a także wpływu państwa na krajowy rynek pracy. Student poszerzy wiedzę na temat obsługi kadrowej w przedsiębiorstwie, a także instytucji państwowych zajmujących się zatrudnianiem pracowników. Specjalność pozwala nabyć umiejętności do znalezienia pracy w placówkach zajmujących się obsługą procesu, jakim jest zatrudnienie lub do założenia własnej działalności gospodarczej.

STUDIA STACJONARNE I NIESTACJONARNE

Oferowana specjalność pozwoli naszemu absolwentowi nauczyć się zrozumieć najważniejsze zagadnienia i regulacje prawne dotyczące działalności gospodarczej, zrozumieć zasady działania administracji oraz kształtowania relacji między administracją publiczną a podmiotami prywatnymi. Student pozna zasady uczestnictwa w negocjacjach biznesowych i zasady zarządzania projektami. Przedstawimy procesy dotyczące: prawidłowej obsługi przedsiębiorstwa, współpracowania z innymi podmiotami, prowadzenia dokumentacji przedsiębiorstwa oraz wspomagania marketingu. Nasz absolwent rozwinie też umiejętności komunikacyjne oraz te z zakresu kształtowania otoczenia interesariuszy przedsiębiorstwa. Program nauczania na specjalności: Prawo w biznesie oscyluje wokół zagadnień związanych z szeroko pojętym biznesem i gospodarką, administracją oraz naukami prawnymi.

STUDIA STACJONARNE I NIESTACJONARNE

Jednym z elementów finansów publicznych są zamówienia publiczne. Specjalność pozwala zdobyć wiedzę z zakresu szczegółowej procedury wydatkowania i nadzorowania środków publicznych. Student dowie się m.in., w jaki sposób zgodnie z prawem przystąpić do przetargu, zaznajomi się ze szczegółowymi przepisami Ustawy Prawo Zamówień Publicznych, nabierze umiejętności teoretycznych oraz praktycznych do biegłego poruszania się w tym wymagającym dziale finansów publicznych. Specjalność dedykowana osobom chcącym związać swoją przyszłość z urzędami i innymi instytucjami administracji publicznej, a także przedsiębiorstwami ubiegającymi się o zamówienia publiczne.

adw. Magdalena Stryja

Doświadczenie Prorektor Adw. Magdaleny Stryi obejmuje współpracę z takimi ośrodkami i instytucjami naukowymi jak Uniwersytet Cambridge, Centre for International Sustainable Development Law, Uniwersytet Śląski, Okręgową Radą Adwokacką w Katowicach czy Naczelną Radą Adwokacką. Od prawie dwóch dekad związana jest ze szkolnictwem wyższym, a przez ostatnie 10 lat także z Polską Adwokaturą. W tym czasie sprawowała m.in. takie funkcje jak: członkini Senatu Uniwersytetu Śląskiego, Rady Wydziału Prawa i Administracji UŚ, Rad Dydaktycznych kierunków: prawo i administracja, przedsiębiorczość. Piastowała dyrektorskie stanowiska w Narodowej Agencji Programu Erasmus + i Europejskiego Korpusu Solidarności, w Akademii WSB oraz w Uniwersytecie Śląskim. Od ponad 15 lat ściśle współpracuje z mediami najpierw jako rzecznik Wydziału Prawa i Administracji, a następnie jako Rzecznik Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji.

 

Jest pierwszym w Polsce prawnikiem przyjętym w poczet międzynarodowej organizacji klimatycznej Centre for International Sustainable Development Law, posiadającej status konsultacyjny przy ONZ, w której prym wiedzie Uniwersytet Cambridge. Od 2018 roku przewodnicząca eksperckich sesji oraz członkini Komitetu Programowego największej światowej prawniczej konferencji klimatycznej współorganizowanej przez Uniwersytet Cambridge pt. Climate Law and Governance Day, która była i jest integralną częścią Szczytów Klimatycznych COP24, COP25, COP26, COP27, COP28. W 2020 roku została uhonorowana nagrodą World Legal Specialist Award for Climate Change przyznawaną przez CISDL, a w 2023 uhonorowana tytułem Osobowość Roku Dziennika Zachodniego za działalność charytatywna i społeczną w Gliwicach.

 

Autorka publikacji z zakresu prawa klimatycznego i nowoczesnych technologii w tak renomowanych wydawnictwach jak: Springer, Nomos czy Routledge.

 

Przewodnicząca Komisji Nauki i Rozwoju przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Katowicach. Pełniła także funkcję członkini kolegium dziekańskiego WPIA UŚ czy członkini zespołu prasowego Naczelnej Rady Adwokackiej. Pełnomocnik dziekana oraz rektora w zakresie praktyk studenckich oraz procesów dostosowywania struktur jednostek uniwersytetu do aktualnych przepisów.

 

Dyrektor Międzynarodowego Kongresu Jakości Kształcenia 2022 oraz Międzynarodowego Kongresu Edukacji i Szkolnictwa Zawodowego 2023. Członkini zespołu pierwszego międzynarodowego rankingu nowoczesnej generacji EngiRank2023.

 

Członkini grupy badawczej Just Transition, zespołu naukowego w projekcie unijnym Train in your language: multilingual transnational training in EU civil and commercial law – TRAIL, zespołu badawczego Prawa Pracy I Ubezpieczeń Społecznych w Uniwersytecie Śląskim, członkini uniwersyteckiego zespołu ds utworzenia kierunku studiów Administrowanie Środowiskiem, a także zespołu ds utworzenia studiów podyplomowych CYBER SCIENCE przez Uniwersytet Śląsk, Politechnikę Śląską oraz NASK.

 

Przez lata zasiadała w uniwersyteckich zespołach i komisjach ds. promocji, dostępności, jakości kształcenia czy rankingów. Od ponad 14 lat wykładowczyni prawa pracy i ubezpieczeń społecznych.

 

Organizatorka lub współorganizatorka blisko 80 międzynarodowych lub ogólnopolskich kongresów, konferencji naukowych; Prelegentka, przewodnicząca paneli eksperckich lub moderatorka sesji w trakcie 70 międzynarodowych lub ogólnopolskich kongresów, konferencji, sympozjów;

 

Organizatorka, współorganizatorka lub główna prowadząca blisko 50 wydarzeń o charakterze charytatywnym, społecznym lub artystycznym w tym główna prowadząca gliwickie Finały Wielkiej Orkiestry Świątecznej pomocy WOŚP w latach 2018 – 2024.

dr hab. Paweł Poszytek

Doświadczenie dr hab. Pawła Poszytka obejmuje m.in. piastowanie funkcji profesora wizytującego w Uniwersytecie Stanforda, prorektora ds. strategicznych projektów międzynarodowych w Akademii WSB, dyrektora generalnego Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji Narodowej Agencji Erasmus+, członkostwo w Radzie Naukowej International Institute for InterdisciplinaryStudies USA, członkostwo w grupach doradczych i konsultacyjnych przy Komisji Europejskiej, członkostwo zarządu europejskiego stowarzyszenia EALTA działającego na rzecz podnoszenia jakości w testowaniu biegłości językowej, funkcję koordynatora projektów Rady Europy „Country Profile”, eksperta programu Horyzont 2020. Dr hab. Paweł Poszytek jest autorem publikacji m.in. w tak renomowanych wydawnictwach jak Cambridge University Press, Routledge. Pionier w zakresie propagowania w Polsce i w Europie unijnej wizji transformacji szkolnictwa wyższego poprzez sojusze Uniwersytetów Europejskich, a także pionierem w zakresie badań w obszarze dojrzałości cyfrowej polskich, europejskich i amerykańskich przedsiębiorstw.

 

Uhonorowany nagrodami Lidera Innowacji oraz Lidera Inteligentnego Rozwoju Edukacji i Szkolnictwa Wyższego. Organizator lub współorganizator kilkuset wydarzeń naukowych i edukacyjnych o zasięgu międzynarodowym lub ogólnopolskim. Prelegent w trakcie kilkudziesięciu międzynarodowych konferencji, kongresów, sympozjów.