Najczęściej zadawane pytania

Biuro Obsługi Studiów licencjackich i magisterskich

FAQ

Na podstawie podania o Indywidualną Organizację Studiów (IOS) student otrzymuje zgodę na realizację studiów (wykłady, ćwiczenia) praktyki, efekty uczenia się zaplanowane dla całego programu studiów tj. z 10 semestrów. Student po porównaniu efektów uczenia się uzyskanych w toku kształcenia na innej uczelni może zostać przeniesiony na wyższy semestr, a tym samym studia mogą zostać zrealizowane szybciej.

Tak, po ukończeniu studiów Absolwent otrzymuje tytuł magistra psychologii, który według aktualnego stanu prawnego uprawnia do wykonywania zawodu psychologa.

Psychologia dla lic. i mgr. to studia jednolite magisterskie, na które może być przyjęty każdy niezależnie od ukończonego kierunku. Ta specjalność dedykowana jest dla osób posiadających studia wyższe, jednak zasady rekrutacyjne są takie same jak dla osób bez wykształcenia wyższego.

Na tej specjalności Studenci realizują program studiów jednolitych magisterskich tj. 10 semestrów oraz wszystkich efektów uczenia się w tzw. Indywidualnej Organizacji Studiów (IOS), studia organizowane są także z wykorzystaniem technik kształcenia online i zaprogramowane tak aby umożliwiły realizację programu studiów.

Tak, Student otrzymuje od Biura Obsługi Studiów Decyzję o uznaniu ocen za osiągnięte efekty kształcenia uzyskane w innej uczelni, w której znajduje się informacja o przedmiotach uznanych za zaliczone na podstawie przedłożonej dokumentacji potwierdzającej przebieg studiów.

Tak, aby spełnić wszystkie wymogi rekrutacyjne należy dostarczyć świadectwo maturalne.

Tabela opłat dostępna jest w zakładce dla kandydata, możliwym jest uiszczania opłat w ratach miesięcznych, semestralnych oraz rocznych. Student otrzymuje indywidualny numer rachunku bankowego w umowie wraz z podaniem wysokości rat za studia. Dodatkowo każdy opis programu zawiera informacje o wysokości opłat. Tabela opłat na dany rok znajduje się w www.bip.varsovia.study

Opłata dotyczy kandydatów, którzy przenoszą się z innych uczelni na wyższy semestr i na podstawie weryfikacji osiągniętych wyników, tzw. efektów uczenia się, przeprowadzona analiza wykaże ilość przedmiotów do nadrobienia (zaliczenia).

Są to dwie dopłaty jednorazowe, dodatkowe i obligatoryjne, a wynikają z indywidualnej organizacji studiów (IOS – 500 zł) – dotyczy rozplanowania programu studiów jednolitych magisterskich na 5 semestrów, natomiast potwierdzenie efektów uczenia się (1100 zł), odnosi się do przeprowadzenia analizy przedmiotów pokrywających się z programem wybranego kierunku w Uczelnia Biznesu i Nauk Stosowanych „Varsovia”, z dotychczas osiągniętymi wynikami uzyskanymi na innych uczelniach. Na tej podstawie następuje przepisanie ocen i zaliczenie poszczególnych przedmiotów.

Opłata IOS za każdy semestr odnosi się do sytuacji, kiedy w ramach prowadzonego toku studiów dla studenta, ma on możliwość uzgadniania odrębnych i indywidualnych terminów zaliczeń, egzaminów oraz ma sposobność uzyskania materiałów dydaktycznych z zakresu poszczególnych zjazdów, w których nie mógł uczestniczyć. Natomiast opłata IOS przy procedurze potwierdzenia efektów uczenia się (jednorazowa), sprowadza się do przeprowadzenia analizy przedmiotów pokrywających się z programem wybranego kierunku w Uczelnia Biznesu i Nauk Stosowanych „Varsovia”, z dotychczas osiągniętymi wynikami, uzyskanymi na innych uczelniach.

Na dyplomie ukończenia studiów nie umieszcza się takiej informacji.

Dokonywanie zaliczeń oraz przystąpienie do obrony pracy dyplomowej będzie realizowane w uzgodnionej formie pozwalającej na jej skuteczną realizację, także z wykorzystaniem formuły online.

Tak, po uzyskaniu tytułu zawodowego magistra prawa w Uczelnia Biznesu i Nauk Stosowanych „Varsovia”, Absolwent ma możliwość przystąpienia do aplikacji.

Tak, Studentom Uczelnia Biznesu i Nauk Stosowanych „Varsovia”, po spełnieniu wymagań regulaminowych, przysługuje stypendium JM Rektora, stypendium Ministra za znaczące osiągnięcia, stypendium sportowe, stypendia socjalne oraz dla osób niepełnosprawnych, a także zapomogi.

Tak, Studenci otrzymują wsparcie w realizowaniu praktyk studenckich. Opiekę nad przebiegiem tego procesu pełnią Koordynatorzy ds. praktyk.

Przygotowanie pedagogiczne oraz uprawnienia nauczycielskie uzyskiwane są podczas trwania studiów i dokumentowane dyplomem ich ukończenia. Szczegółowe informacje znajdują się w Rozporządzeniu MNiSW z dnia 25.07.2019 w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela.

 • Pakiet Premium Student to następujące benefity:
 • opłata wpisowa: 0 zł
 • opłata rekrutacyjna: 0 zł
 • opłata za legitymację: 0 zł
 • 25%zniżki na egzamin I certyfikat językowy
 • 50%zniżki za drugą specjalność (dodatkowy dyplom)
 • 50%zniżki na studia na równoległym kierunku (dodatkowy dyplom)
 • 30%zniżki na równoległe studia podyplomowe (dodatkowy dyplom)
 • 30%zniżki za dyplom i tytuł studiów Executive MBA
 • nielimitowany dostęp do e-booków (biblioteka internetowa)
 • nielimitowany dostęp do platformy elearningowej z nagraniami video modułów studiów
 • powiadomienia SMS
 • zestaw upominkowy
 • pełnowartościowa licencja Microsoft Office 365
 • nielimitowany dostęp do programu LEX
 • dostęp do debat ON-LINE live z ekspertami

W przypadku decyzji o nieuruchamianiu danej specjalności z powodu za małej liczby chętnych, Uczelnia Biznesu i Nauk Stosowanych „Varsovia” udostępnia swoim Studentom możliwość realizowania przedmiotów specjalnościowych w Indywidualnej Organizacji Studiów, z wykorzystaniem metod i technik kształcenia online.

Każdy Student po wniesieniu wymaganej opłaty otrzymuje legitymację studencką. Po zalogowaniu się do systemu wirtualnej uczelni eHumanum i wklejeniu zdjęcia następuje jej zamówienie. Student decyduje także, jaką drogą odbierze legitymacje. Jej ważność przedłużana jest w każdym nowym semestrze. Przedłużyć ważność dokumentu (nowy hologram) można w siedzibie głównej lub filii Uczelnia Biznesu i Nauk Stosowanych „Varsovia”. Legitymację można dostarczyć osobiście bądź drogą tradycyjnej poczty.

W Uczelnia Biznesu i Nauk Stosowanych „Varsovia” zajęcia prowadzone są w trybie stacjonarnym oraz niestacjonarnym. Tryb stacjonarny charakteryzuje się zajęciami zaplanowanymi od poniedziałku do środy, tryb niestacjonarny natomiast, zajęcia ma zaplanowane na kilka weekendów zjazdowych (sobota oraz niedziela) w semestrze. Zajęcia online realizowane są wykorzystaniem technik kształcenia na odległość i odbywają się w trybie weekandowym w czasie rzeczywistym.

W filii Poznań, zajęcia są organizowane od wtorku do piątku.

Wystarczy zdać egzamin maturalny, o przyjęciu na studia decyduje kolejność zgłoszenia kandydata.

Kandydat powinien dokonać zapisu poprzez formularz rekrutacyjny dostępny na stronie głównej Uczelni (www.rekrutacja.varsovia.study). W odpowiedzi przesyłany jest komplet dokumentów do podpisania, w tym umowa o świadczeniu usług edukacyjnych, ślubowanie, tabelę opłat, a także szczegółową instrukcję o kolejnych etapach rekrutacji. Podpisane dokumenty można przesłać drogą elektroniczną, pocztą tradycyjną lub dostarczyć osobiście.

Uczelnia oferuje pomoc w zorganizowaniu zakwaterowania.

Tak, Kandydat może dokonać zapisu na studia przed otrzymaniem wyników egzaminu. Należy pamiętać o tym, że spełnienie warunków procesu rekrutacji i wydanie Decyzji o przyjęciu na studia nastąpi po dostarczeniu tego dokumentu.

Kandydat nie musi dostarczać fotografii. Po przyjęciu na studia będzie miał on możliwość wgrania fotografii do legitymacji studenckiej w formacie .jpg po zalogowaniu do wirtualnej uczelni eHumanum.

Na studia drugiego stopnia może być przyjęta osoba, która posiada dyplom ukończenia studiów. Jeśli kandydat nie otrzymał jeszcze dyplomu, to podczas rekrutacji może posługiwać się zaświadczeniem o ukończeniu studiów.

Tak, wybrana specjalność w formularzu aplikacyjnym została oznaczona wyłącznie na potrzeby procesu rekrutacyjnego. Faktyczny wybór specjalności realizowany jest na kolejnym semestrze, w zależności od wybranego kierunku oraz trybu studiów.

Absolwent jednolitych studiów magisterskich nabywa uprawnienia do podjęcia pracy w szkołach podstawowych na poziomie klas 1-3 oraz w przedszkolach.

Studia dla licencjatów i magistrów są studiami jednolitymi magisterskimi, których program nauczania 10-cio semestralny, został rozplanowany na 5 semestrów. W ramach prowadzonego IOS (indywidualnej organizacji studiów), w jednym semestrze realizowane są 2 semestry, co przekłada się na 2,5 roku studiów.

Kierunek Psychologia dla psychoterapeutów dotyczy kandydatów, którzy posiadają już tytuł psychoterapeuty lub są w trakcie zdobywania takiego tytułu i pragną uzupełnić swoje wykształcenie, realizując studia jednolite magisterskie, po których zdobędą tytuł psychologa.

Tak, studia podyplomowe można realizować równocześnie ze studiami dyplomowymi. W takim przypadku możliwa jest forma indywidualnej organizacji studiów (IOS).

adw. Magdalena Stryja

Doświadczenie Prorektor Adw. Magdaleny Stryi obejmuje współpracę z takimi ośrodkami i instytucjami naukowymi jak Uniwersytet Cambridge, Centre for International Sustainable Development Law, Uniwersytet Śląski, Okręgową Radą Adwokacką w Katowicach czy Naczelną Radą Adwokacką. Od prawie dwóch dekad związana jest ze szkolnictwem wyższym, a przez ostatnie 10 lat także z Polską Adwokaturą. W tym czasie sprawowała m.in. takie funkcje jak: członkini Senatu Uniwersytetu Śląskiego, Rady Wydziału Prawa i Administracji UŚ, Rad Dydaktycznych kierunków: prawo i administracja, przedsiębiorczość. Piastowała dyrektorskie stanowiska w Narodowej Agencji Programu Erasmus + i Europejskiego Korpusu Solidarności, w Akademii WSB oraz w Uniwersytecie Śląskim. Od ponad 15 lat ściśle współpracuje z mediami najpierw jako rzecznik Wydziału Prawa i Administracji, a następnie jako Rzecznik Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji.

 

Jest pierwszym w Polsce prawnikiem przyjętym w poczet międzynarodowej organizacji klimatycznej Centre for International Sustainable Development Law, posiadającej status konsultacyjny przy ONZ, w której prym wiedzie Uniwersytet Cambridge. Od 2018 roku przewodnicząca eksperckich sesji oraz członkini Komitetu Programowego największej światowej prawniczej konferencji klimatycznej współorganizowanej przez Uniwersytet Cambridge pt. Climate Law and Governance Day, która była i jest integralną częścią Szczytów Klimatycznych COP24, COP25, COP26, COP27, COP28. W 2020 roku została uhonorowana nagrodą World Legal Specialist Award for Climate Change przyznawaną przez CISDL, a w 2023 uhonorowana tytułem Osobowość Roku Dziennika Zachodniego za działalność charytatywna i społeczną w Gliwicach.

 

Autorka publikacji z zakresu prawa klimatycznego i nowoczesnych technologii w tak renomowanych wydawnictwach jak: Springer, Nomos czy Routledge.

 

Przewodnicząca Komisji Nauki i Rozwoju przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Katowicach. Pełniła także funkcję członkini kolegium dziekańskiego WPIA UŚ czy członkini zespołu prasowego Naczelnej Rady Adwokackiej. Pełnomocnik dziekana oraz rektora w zakresie praktyk studenckich oraz procesów dostosowywania struktur jednostek uniwersytetu do aktualnych przepisów.

 

Dyrektor Międzynarodowego Kongresu Jakości Kształcenia 2022 oraz Międzynarodowego Kongresu Edukacji i Szkolnictwa Zawodowego 2023. Członkini zespołu pierwszego międzynarodowego rankingu nowoczesnej generacji EngiRank2023.

 

Członkini grupy badawczej Just Transition, zespołu naukowego w projekcie unijnym Train in your language: multilingual transnational training in EU civil and commercial law – TRAIL, zespołu badawczego Prawa Pracy I Ubezpieczeń Społecznych w Uniwersytecie Śląskim, członkini uniwersyteckiego zespołu ds utworzenia kierunku studiów Administrowanie Środowiskiem, a także zespołu ds utworzenia studiów podyplomowych CYBER SCIENCE przez Uniwersytet Śląsk, Politechnikę Śląską oraz NASK.

 

Przez lata zasiadała w uniwersyteckich zespołach i komisjach ds. promocji, dostępności, jakości kształcenia czy rankingów. Od ponad 14 lat wykładowczyni prawa pracy i ubezpieczeń społecznych.

 

Organizatorka lub współorganizatorka blisko 80 międzynarodowych lub ogólnopolskich kongresów, konferencji naukowych; Prelegentka, przewodnicząca paneli eksperckich lub moderatorka sesji w trakcie 70 międzynarodowych lub ogólnopolskich kongresów, konferencji, sympozjów;

 

Organizatorka, współorganizatorka lub główna prowadząca blisko 50 wydarzeń o charakterze charytatywnym, społecznym lub artystycznym w tym główna prowadząca gliwickie Finały Wielkiej Orkiestry Świątecznej pomocy WOŚP w latach 2018 – 2024.

dr hab. Paweł Poszytek

Doświadczenie dr hab. Pawła Poszytka obejmuje m.in. piastowanie funkcji profesora wizytującego w Uniwersytecie Stanforda, prorektora ds. strategicznych projektów międzynarodowych w Akademii WSB, dyrektora generalnego Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji Narodowej Agencji Erasmus+, członkostwo w Radzie Naukowej International Institute for InterdisciplinaryStudies USA, członkostwo w grupach doradczych i konsultacyjnych przy Komisji Europejskiej, członkostwo zarządu europejskiego stowarzyszenia EALTA działającego na rzecz podnoszenia jakości w testowaniu biegłości językowej, funkcję koordynatora projektów Rady Europy „Country Profile”, eksperta programu Horyzont 2020. Dr hab. Paweł Poszytek jest autorem publikacji m.in. w tak renomowanych wydawnictwach jak Cambridge University Press, Routledge. Pionier w zakresie propagowania w Polsce i w Europie unijnej wizji transformacji szkolnictwa wyższego poprzez sojusze Uniwersytetów Europejskich, a także pionierem w zakresie badań w obszarze dojrzałości cyfrowej polskich, europejskich i amerykańskich przedsiębiorstw.

 

Uhonorowany nagrodami Lidera Innowacji oraz Lidera Inteligentnego Rozwoju Edukacji i Szkolnictwa Wyższego. Organizator lub współorganizator kilkuset wydarzeń naukowych i edukacyjnych o zasięgu międzynarodowym lub ogólnopolskim. Prelegent w trakcie kilkudziesięciu międzynarodowych konferencji, kongresów, sympozjów.